thiet-bi-chong-chay-no-nsd.png

NSD GROUP - Sản Phẩm Được Phân Phối Độc Quyền Bởi

SONG THÀNH CÔNG

Explosion Proof Solution

Mô tả

Đáp ứng thí nghiệm chống cháy nổ của Nhật Bản Exia IIB T4 Giải pháp chống cháy nổ của NSD bao gồm bộ điều khiển và cảm biến và hàng rào an toàn chống cháy nổ ở giữa.

Cáp cảm biến lên đến 200m

Cấu hình hệ thống

Danh sách sản phẩm

Bộ cảm biến Absocoder trong khu vực nguy hiểm
Bộ điều khiển và bộ bảo vệ barrier trong khu vực an toàn

Cảm biến Absocoder  Cáp kết nối với cảm biến Safety barrier Cáp kết nối với bộ chuyển đổi Mã bộ điều khiển

Single-turn type
VRE-EXIP028SAB

Single-turn type VRE-EXIP028SAB

4P-EP-5152-(Max.100m)
(Robotic cable)

BA-3PEXI-G
No.TC18587 *1

Safety barrier

4P-S-0140-(Max.5m) NCV-20NBNVP-EXI
Converter Output=Binary code
NCV-20NGNVP-EXI
Converter Output=Gray code
4P-EP-S-6465-(Max.200m)
(Standard cable)
VS-6E-EXI
VARICAM Output=Switch

Single-turn type
VRE-EXIP062□□B

Example: VRE-EXIP062SAB

Single-turn type VRE-EXIP062□□B

4P-EP-5152-(Max.100m)
(Robotic cable)

BA-3PEXI-G
No.TC18588 *1

Safety barrier

VS-1AN-1-EXI-V1PG
VARIANALG Output=Analog voltage
4P-EP-S-6465-(Max.200m)
(Standard cable)
NPG-10NAAVP-EXI
ABSO PULPUL Output=A/B/Z phase pilse

Single-turn type
VRE-EXI10TP058MSB

Single-turn type VRE-EXI10TP058MSB

4P-EP-5152-(Max.100m)
(Robotic cable)

BA-3PEXI-VT
No.TC20269

Safety barrier

4P-S-0140-(Max.5m) NPG-10NAAVT-EXI
ABSO PULPUL Output=A/B phase pilse
4P-EP-S-6465-(Max.200m)
(Standard cable)

Multi-turn type
MRE-EXI32SP061□□B

Multi-turn type MRE-EXI32SP061□□B

4P-EP-5152-(Max.60m)
(Robotic cable)

BA-4PEXI-MR
No.TC18761 *1

Safety barrier

4P-S-0140-(Max.5m) NCV-20NBNMR-EXI
Converter Output=Binary code

 
NCV-20NGNMR-EXI
Converter Output=Gray code
4P-EP-S-6465-(Max.100m)
(Standard cable)
VM-2CC-EXI (CC-Link)
Network Converter Output=Binary code

Multi-turn type
MRE-EXIG□SP061F□B

Multi-turn type MRE-EXIG□SP061F□B

4P-EP-5152-(Max.100m)
(Robotic cable)

BA-4PEXI-MR
No.TC18762 *1

Safety barrier

VS-10FD-1-EXI
VARILIMIT Output=Switch,Current position display
4P-EP-S-6465-(Max.200m)
(Standard cable)
VS-212DN-EXI (DeviceNet対応)
VARILIMIT(2 axes) Output=Switch,Positioning

Linear type
(Submicron Absocoder)
VLS-EXI1.64SS6AB

Linear type (Submicron Absocoder) VLS-EXI1.64SS6AB

 

3S-EP-5152-(Max.100m)
(Robotic cable)

BA-3SEXI-P
No.TC18136

Safety barrier

3S-S-0140-
(Max.5m)-S045
VL-2-S1-EXI
Converter Output=Binary code

Linear type
VLS-EXI8PSM□□□

Linear type VLS-EXI8PSM□□□

4P-EP-5152-(Max.60m)
(Robotic cable)

BA-3PEXI-P
No.TC18398

Safety barrier

4P-S-0140-(Max.5m) NCV-20NBNLP-EXI
Converter Output=Binary code
NCV-20NGNLP-EXI
Converter Output=Gray code
4P-EP-S-6465-(Max.120m)
(Standard cable)
VS-10BHC-D-EXI-LP
VARILIMIT Output=Switch,Current position display

Cylinder type
IRS-EXI51.2P12□□FAB□

Cylinder type IRS-EXI51.2P□□□□AB□

4P-EP-5152-(Max.100m)
(Robotic cable)

BA-3PEXI-C
No.TC18589 *1

Safety barrier

4P-S-0140-(Max.5m) NCV-30NBNLC-EXI
Converter Output=Binary code
4P-EP-S-6465-(Max.200m)
(Standard cable)

Cylinder type
IRS-EXI51.2P18□□□AB□

Cylinder type IRS-EXI51.2P□□□□AB□

4P-EP-5152-(Max.100m)
(Robotic cable)

BA-3PEXI-C
No.TC18590 *1

Safety barrier

4P-EP-S-6465-(Max.200m)
(Standard cable)

Cylinder type
IRS-EXI51.2P30□□PAB□

Cylinder type IRS-EXI51.2P□□□□AB□

4P-EP-5152-(Max.100m)
(Robotic cable)

BA-3PEXI-C
No.TC18591 *1

Safety barrier

*1 : Số chứng chỉ an toàn của bộ hàng rào an toàn (barrier) phụ thuộc vào ứng dụng mã sản phẩm của ABSOCODER. Vui lòng lựa chọn chính xác bộ bảo vệ (barrier) phù hợp với ABSOCODER đã được sử dụng.

Ex ia IIB T4

① Màn hình hiển thị của sản phẩm là chứng chỉ tiêu chuẩn quốc tế.

 

 

 

 

② Loại bảo vệ

  • ia: Intrinsic safety

 

 

 

③ Nhóm khí gas/hơi đọng nước

  • II B
 

 

④ Nhóm khí gas/hơi đọng nước

  • II B


 

 

⑤ Lớp nhiệt độ

  • T4: Bề mặt nhiệt độ tối đa lên đến 135℃