Đẩy mạnh các giải pháp NSD tích cực và toàn cầu hóa